Author: Dr. Meridel Rawlings

Meridels neues Buch ist bei Amazon

Mai 2021 Schalom liebe Freunde, Während sich die Dinge in der Welt aufheizen, möchte ich Euch und Euren Lieben Hoffnung und Ermutigung zusprechen. Unsere Berufung als Gläubige ist es, die Kraft zu nutzen, die uns zur Verfügung steht. Und das ist das Gebet. Der beste Weg, um zu beten, den ich kenne, ist, die Heilige Schrift zu benutzen. Natürlich können wir immer in «anderen Zungen beten, wie der Geist uns leitet», und das tun wir auch, tagsüber und manchmal sogar im Schlaf. 1. Wie man für sein eigenes Leben betet: «Was immer dann irgendein Mensch bittet und fleht, oder dein ganzes Volk Israel, wenn jeder von ihnen seine Plage und seinen Schmerz erkennen wird und sie ihre Hände ausbreiten zu diesem Haus hin, so höre du es vom Himmel her, deiner Wohnstätte, und vergib und gib jedem Einzelnen entsprechend allen seinen Wegen, wie du sein Herz erkennst – denn du allein erkennst das Herz der Menschenkinder -, damit sie dich fürchten, um (im Gehorsam zu dir) in deinen Wegen zu wandeln alle Tage, solange sie …

Meridelin uusi kirja on Amazonissa

Toukokuu 2021 Shalom, kallisarvoiset ystävät! Tilanteiden kiihtyessä ja kuumetessa maailmassa haluan lähettää toivoa ja rohkaisua teille ja läheisillenne. Tehtävämme uskovina on käyttää sitä voimaa, joka on saatavissamme. Se on rukous. Paras tuntemani tapa rukoilla on Kirjoitusten käyttäminen. Voimme tietenkin aina rukoilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antaa rukoiltavaksemme. Niinhän teemme päivän mittaan ja välillä jopa nukkuessamme. Miten rukoilla oman elämän puolesta?”ja jos silloin joku ihminen, kuka hyvänsä, tai koko sinun kansasi Israel, rukoilee ja anoo armoa, kun he kukin tuntevat vitsauksen ja tuskan, joka on kohdannut heitä, ja ojentavat kätensä tähän temppeliin päin, niin kuule silloin taivaasta, asuinpaikastasi, ja anna anteeksi ja anna jokaiselle aivan hänen tekojensa mukaan, koska sinä tunnet hänen sydämensä — sillä sinä yksin tunnet ihmislasten sydämet – että he pelkäisivät sinua ja vaeltaisivat sinun teitäsi, niin kauan kuin he elävät tässä maassa, jonka sinä olet meidän isillemme antanut.” 2. Aikakirja 6:29-31 Miten rukoilla nykyisen tilanteesi puolesta?”Olkaa lujat ja rohkeat, älkää peljätkö älkääkä arkailko Assurin kuningasta ja kaikkea joukkoa [lisää tähän oman pelkosi aihe], joka on hänen kanssansa; sillä se, joka on meidän kanssamme, …

Meridel’s new book “Stain Remover” is on Amazon

Shalom dear Friends: As things heat up in the world, I want to give send out hope and encouragement to you and yours.  Our call as believers, is to use the power available to us. That is prayer. The best way I know to pray is by using scripture. Of course we can always pray in “other tongues as the Spirit gives utterance …” and we do this during the day and even in our sleep sometimes. 1. How to pray over your own life. “Whatever prayer or request is made by any man or all of Your people Israel, each knowing his own suffering and his own pain, and stretching out his hands toward this house, then hear from heaven,  Your dwelling place, and forgive, and render to each in accordance with all his ways, whose heart You know; for You alone know the hearts of the sons of men, so that they may fear You, to walk in Your ways [in obedience to You] as long as they live in the land which …

Pessach 2021

Liebe Freunde, Schalom und gesegnetes Passahfest und gesegnete Ostern Wir senden Euch unsere liebevollen Gebete für Eure Sicherheit, Gesundheit und Euer Wohlergehen. Oft rufen bei uns zu Hause die 30- und 40-Jährigen zusammen mit Jay und mir aus: “Danke Abba, wir sind so gesegnet.” Wir sind dankbar für unsere Gesundheit und haben das Gefühl, dass es mit uns vorwärts geht. Wir proklamieren und rufen seine Segnungen aus. Brauchen wir dafür einen Grund? Nicht wirklich, aber wir beginnen zunächst einmal damit, dass unsere Namen im Buch des Lebens des Lammes geschrieben sind. Unsere Geschichte wurde umgeschrieben, denn: Er ist auferstanden!Er ist wirklich auferstanden!Halleluja! Jay hat vor kurzem eine unvergessliche Begegnung mit dem HERRN gefilmt, die er 1969 in einem winzigen, heißen, rauchigen, moskitobesetzten Raum in den Slums der Philippinen hatte. Die Lektion handelte davon, wie “Gottes Massstab” auf sein Leben angewendet wurde. Hesekiel 40:3 und Offenbarung 11:1 Der Apostel Paulus stellt in 1. Korinther 3,16 die sehr wichtige Frage: “Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt?” Ich glaube, seine Aussage ist heute …

Pääsiäinen 2021

Kallisarvoiset ystävät! Shalom ja siunattua pesachin ja pääsiäisen aikaa! Lähetämme rakkaudellisia rukouksia toivottaen teille turvallisuutta, terveyttä ja menestystä. Usein kodissamme kolmi- ja nelikymppisemme huudahtavat yhdessä Jayn ja minun kanssani: ”Kiitos Abba, olemme niin siunattuja.” Olemme kiitollisia terveydestä, ja koemme kulkevamme eteenpäin. Julistamme ja ylistämme Hänen siunauksiaan. Tarvitsemmeko siihen syytä? Emme oikeastaan, mutta otetaan vaikka aluksi se seikka, että nimemme ovat kirjoitettuina Karitsan Elämänkirjaan. Meidän elämänhistoriamme on uudelleenkirjoitettua, koska: Hän on ylösnoussut!Hän on totisesti ylösnoussut!Hallelujaa! Jay filmasi hiljattain sen unohtumattoman kohtaamisen HERRAN kanssa, joka hänellä oli vuonna 1969 pikkuruisessa, kuumassa ja savuisessa sekä moskiittojen täyttämässä slummissa Filippiineillä. Oppiaihe koski Jumalan mittaruo’on määriä hänen elämässään. Hesekiel 40:3 ja Ilmestyskirja 11:1 Apostoli Paavali esittää hyvin tärkeän kysymyksen Korinttilaiskirjeessä 3:16 ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?” Uskon hänen toteamuksensa olevan täysin relevantti nykyäänkin. Joskus meidän on tarpeen tarttua mittaruokoon. Korona on ollut sellainen itsetutkistelun vaihe. Jayn puheenvuoro Saanhan viedä teidät 52 vuoden taa vuoteen 1969. Jätimme silloin taaksemme vauraan elämämme Kanadassa. Israel oli ensimmäinen pidemmän ajan pysähdysetappimme ”partiolaismatkallemme” maailman ympäri. Tiesimme palaavamme sinne elääksemme maassa. Annoimme …

Passover 2021

Dear Friends, Shalom, and a blessed Passover and Easter. We send our loving prayers for your safety, health, and prosperity. Often, in our home, the 30 and 40-year olds join Jay and I in exclaiming, “Thank you Abba, we are so blessed.” We are grateful for our health and feel we are moving ahead. We proclaim and exclaim His blessings. Do we need a reason? Not really, but to begin with, our names are written in the Lambs Book of Life. Our history has been rewritten because: He is Risen!He is Risen indeed! Hallelujah! Jay recently filmed an unforgettable encounter he had with the LORD back in 1969, in a tiny hot smokey, mosquito filled-room in the slums of the Philippines. The lesson was about how “God’s Measuring Rod” applied to his life. Ezekiel 40:3 and Revelation 11:1 The Apostle Paul, asks the very important question in Corinthians 3:16  “Do you not know that you are God’s temple and that God’s Spirit dwells in you?” I believe his statement is totally relevant today. Sometimes we need to …

Masken

Wenn ich das Wort «Maske» erwähne, was kommt Euch in den Sinn? Ist es eine Fangfrage? Nein. Masken waren mir nicht fremd, denn als Krankenschwester trug ich, im Operationssaal, oder bei der Arbeit mit ansteckenden Krankheiten, eine Maske. Das Tragen einer Maske gehörte einfach zum «Dienstanordnung». Heute tragen alle Menschen schon seit über einem Jahr Masken. Ich kaufe die billigsten und gängigsten in unserem örtlichen Supermarkt. Es stört mich nicht, dass meine Masken identisch mit den meisten anderen sind. Ich setze meine Maske auf, wenn ich das Haus verlasse, um meiner täglichen Routine nachzugehen; unbeeindruckt davon, sie tragen zu müssen. Wenn ich nach Hause komme, stecke ich sie in meine Tasche. Kürzlich hatten meine Söhne und ich eine Situationsbesprechung und sie äusserten sich folgendermassen: «Mit der Veröffentlichung deines neuesten Buches wirst du eine grössere Präsenz in den sozialen Medien benötigen». Ich fühlte mich unwohl mit dieser Aussage, und darum war meine Antwort negativ. Ich konnte ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, «warum». Jedes Mal, wenn dieses Thema zur Sprache kam, wurde ich von einer …

Maskit

Kun sanon sanan ”maski”, mitä tulee mieleesi? Onko tämä kompakysymys? Ei. Minulla maskit olivat tuttuja, olenhan sairaanhoitaja. Käytin maskia leikkaussalissa tai työskennellessäni tarttuvien tautien parissa. Maskin käyttäminen oli yksinkertaisesti normaalia menettelyä. Nykyään kaikki maailman ihmiset ovat käyttäneet maskia yli vuoden ajan. Ostan halvimpia ja yleisimmin käytössä olevia paikallisesta supermarketista. Minua ei häiritse, että omani ovat samanlaisia kuin useimmilla muilla. Panen maskin kasvoille lähtiessäni kotoa hoitamaan jokapäiväisiä rutiineja, eikä minuun vaikuta sen käytön pakollisuus. Sujautan sen taskuun kotiin palattuani. Hiljattain pojillani ja minulla oli tuotantopalaveri ja he ilmoittivat: ”Kun tuorein kirjasi nyt on julkaistu, sinun on tarpeen olla enemmän läsnä sosiaalisessa mediassa.” Tunsin oloni ahdistuneeksi, ja vastauskommenttini oli kielteinen. En kertonut heille syytä, koska tuossa tilanteessa en voinut tarkoin osoittaa alkusyytä. Aina kun kävimme samaa keskustelua ylleni tulvi irrationaalinen pelko. Se oli huolestuttavaa. Miksi minä pelkäsin ns. sosiaalista mediaa? Eikö se ole kaiken kaikkiaan nykymaailman tapa toimia menestyksellisesti? Asiasta käymämme viime keskustelu aiheutti minulle luisumisen paniikkimoodiin. Silloin totesin, että minun oli vetäydyttävä ja otettava aikaa vastauksien löytämiseen. Hiljentyessäni muistin olleeni nuorena tuskallisen yksityinen ja arka. Valitsin …

Masks

When I say the word “mask” what comes to your mind?Is it a trick question? No. I was no stranger to masks because as a nurse, I wore a mask in the operating theatre, or when working with contagious diseases. Wearing a mask was simply considered, “protocol”. Today, all people in the world have worn masks for over a year now.  I purchase the cheapest most common ones at our local supermarket. It doesn’t bother me that mine are identical to most others. I put my mask on, when I leave the house to go about my daily routine; unaffected by having to wear it. I slip it into my pocket upon returning home. Recently, my sons and I had a production meeting and they announced: “With the publishing of your latest book, you will need a greater presence on “social media.” I felt uneasy and my response was negative. I did not tell them why, because at the time, I couldn’t put my finger on, “why”? Whenever we had this discussion; I was flooded by …

Still Small Voice, February 2021

Shalom dear Friends: As far back as I can remember, I have always loved a good view.  Something in me needs to “see out”. I discovered the creative living world that surrounds us all. The beauty of nature speaks and blesses me. Growing up on the vast expanse of the Canadian Prairies, I was fascinated by the response of vast wheat fields to playful summer breezes. The standing grain moved in what resembled gentle rolling waves as if keeping rhythm to some unseen orchestra. To the west, the massive dark navy blue snow capped Rockies created awe. These experiences and others beckoned me to explore the world far beyond the veranda and garden of our little white clap board house. Today, the ability “to see” begins with the fear or respect of God. To me it is the beginning of wisdom. With so many demi-gods strutting about today, we are left wanting. Finding that quiet moment helps to ease our current state of isolation. It helps me to remind myself that I am still part …