Author: Dr. Meridel Rawlings

Remember the Tentifada in 2011?

TROUBLE IN ZION For those of you who did not get our video updates on israelvision.tv, I am sure you will find this of interest. “Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the ends of the earth. Among them the blind and the lame, the woman with child and the one who labours with child together,A great throng shall return there. They shall come with weeping…”Jeremiah 31:8,9a. In spite of her neighbours with their ongoing lies and continuous attacks, paradoxically, Israel IS Noah’s Arc for Jews according to the Almighty. They began to return home in the 1880’s. No nation wanted Jews. If you doubt this, do a little checking, (Canada included!) The situation only grew worse during WWII. Poor Jews returned to Biblical Zion with weeping weakened by disease and malnutrition just as the Prophets perceived and faithfully penned. This is what makes Israel absolutely unique! Oh, how we love to work to encourage any we meet, to come and take their rightful place here in history…this has always …

Christmas & New Year greetings from Meridel

Merry Christmas & Happy New Year dear friends! With joy, I write my last Still Small Voice letter for 2017. Above is a photo taken at the Mandala Center on the shores of Galilee. This location rests within the biblical fishing village of Mary of Magdalene. The painting above represents the time when Jesus stood still in the midst of a moving throng of humanity and demanded: “Who touched me?” Luke 8:44a. A woman with a flow of blood for 12 years, dared to reach out and touch the tallit on Jesus’ prayer shawl. No one noticed, but He did! She had to come forward in front of all to receive her healing. Let each one reading this letter do the same. Come, reach out, push through until you touch Him. You hold the keys to your life, for only you can allow Jesus to renovate your life. Take this step now. Jerusalem The unusual photo Rt. taken by my nephew Paul Chobaniuk from Vancouver, is of the S.W. corner of the Temple Mount. In this place the Almighty said 45 times …

Snakk ut

 I barndommen ble jeg tvunget til stillhet av kontroll, frykt, skam og konflikt. Det tok ti år før min stemme ble hørt.  Meridel Rawlings Livet starter i familien, i min familie var det syke personer som plyndret min barndom. Nå har de heldigvis ikke lenger makt til å definere hvem jeg er. Jeg var det lille barnet som krympet fullstendig innvendig ved deres tilstedeværelse. Med stille besluttsomhet lærte jeg å fortrenge deres «tankesett». Jeg lærte meg å være årvåken og løpe når jeg måtte; dessverre lyktes jeg ikke alltid. Det tok nesten fire tiår før jeg begynte å kjenne helhet. Mitt liv, ødelagt av generasjoner med seksuelt misbruk, er i dag bevis på at et frø plantet rett og med omsorg, kan og vil vokse i tide og bære mye frukt. Det som kunne ha drept meg, ble springbrett til mitt livs arbeid.  Foto: Meridel alder 5, sin betrodde bror Donnie 6 og onkel Jamie 9, med Bambi, familiedyret på en onkels ranch. Trenger du å stå opp og børste støvet av føttene dine? Jeg måtte det! Man …

«Das Schweigen brechen»

In meiner Kindheit wurde ich mit Kontrolle, Angst, Scham und Beschimpfung zum Schweigen gebracht. Es dauerte Jahre bis ich meine Stimme erheben konnte.  Meridel Rawlings Das Leben beginnt in der Familie. Aber in meiner Familie gab es kranke Menschen, welche mich meiner Kindheit beraubten. Heute haben sie zum Glück keine Macht mehr zu bestimmen, wer ich bin. Ich war dieses kleine Kind, das sich innerlich duckte in ihrer Gegenwart. Mit zielstrebiger Entschlossenheit lernte ich, ihrer Denkweise zu widerstehen. Ich kam zurecht, indem ich immer auf der Hut war und davonrannte, wenn ich musste; traurigerweise gelang mir das nicht immer. Es dauerte beinahe 4 Jahrzehnte bis ich ein Gefühl von Ganzheit entwickelte. Mein Leben, welches durch den sexuellen Missbrauch von Generationen zerbrochen war, ist heute ein Beweis, dass ein sorgfältig gesäter und gehegter Samen zu gegebener Zeit wachsen und viel Frucht bringen kann. Genau das, was mich hätte umbringen können, wurde zum Sprungbrett für mein Lebenswerk. Foto links: Meridel 5j. mit ihrem vertrauten Bruder Donnie, 6j. und Onkel Jamie, 9j. zusammen mit Bambi, das Haustier auf dem …

Suoraan sanoen

Lapsuudessa minut hiljensivät kontrolli, pelko, häpeä ja ristiriidat. Kesti vuosikymmeniä saada oma ääneni kuuluville. Meridel Rawlings  Elämä alkaa perheestä. Tosin minun perheessäni oli taudin saaneita yksilöitä, jotka ryöstivät lapsuuteni. Nykyään heillä ei enää onneksi kaikeksi ole valtaa määritellä minuuttani. Olin pieni lapsi, joka säpsähti sisäisesti heidän läsnäollessaan. Hiljaisen päättäväisesti opin kieltäytymään heidän ajatusmallistaan. Selviydyin olemalla jatkuvasti valppaana ja pakenemalla tarpeen tullen; surullista kyllä, en siinä aina onnistunut. Kesti lähes neljä vuosikymmentä ennen kuin aloin kokea eheyttä. Elämäni, jonka sukupolvien seksuaalinen hyväksikäyttö oli rikkonut, on nykyään todiste siitä, että oikealla tavalla istutettu ja vaalittu siemen voi kasvaa ja kantaa ajan myötä paljon hedelmää. Sama asia, mikä olisi saattanut tappaa minut, juuri siitä tuli ponnahduslauta elämäntyölleni. Valokuva vasemmalla: Meridel 5-vuotiaana yhdessä luotettavien ihmisten kanssa: eno Donnie 6 ja eno Jamie 9 sekä bambi, joka oli perheen lemmikki yhden enoni maatilalla. Onko sinun tarpeen nousta ja karistaa pölyt jaloista? Minä tein niin! Ihminen saattaa joutua kestämään vakavan sairaita tilanteita omien syntymäolosuhteittensa vuoksi, mutta tilanteen ei ole pakko jatkua ikuisesti. Kun aika ja olosuhteet luovat tieväylän muutokseen, tartu siihen! Älä milloinkaan …

Speaking Out Part 1

“In childhood I was silenced by control, fear, shame and conflict. It took decades for my voice to be sounded.”  Meridel Rawlings Life begins in the family. But in my family, there were diseased individuals who plundered my childhood. Now, thankfully, they no longer have any power to define who I am. I was that small child who cringed inwardly when in their presence. With quiet determination, I learned to refuse their ‘mind-set’. I coped by being ever alert and running when I had to; sadly, I was not always successful.  It took almost four decades until I began to experience wholeness. My life, broken by generational sexual abuse is today proof that one seed properly planted and tended can and will grow in time to bear much fruit. The very thing that could have killed me became the spring board to my life’s work. Photo Lt. Meridel age 5, with her trusted brother Donnie 6 and Uncle Jamie 9, with Bambi the family pet on an Uncle’s ranch. Do you need to stand up …

Stille, milde røst, oktober 2017

  Shalom og Hag sameach i denne høytid i Bibelenes land -Israel, sesongen av det nye året 5778; som ankom 21. september til 23. september. Med lyden av shofarer og trompeter og ikke minst; bønn av omvendelse. Yom Kippur, forsoningsdagen, var veldig annerledes for oss i år. Vi dro opp til Galilea til sykepleier og min kjære venn, Irene Bredlow Hun hadde falt og fikk brud i hoften, så vi tok oss av henne fram til andre arrangementer kunne bli gjort. Irene og jeg har vært venner siden sykepleier skolen tilbake i Canada 1960-1963. Vi er her for å være en velsignelse; «hva din hånd makter å gjøre, gjør det med all din kraft». Ja Herre! For mange år siden snakket Herren til Jay og jeg og sa: “Når andre er i faste, skal du feire, og når andre feirer, blir du fastende. Når de gråter, du skal le, og når de ler, vil du gråte». Det er ganske mye en sann beskrivelse av våre levde liv med en profetisk vri. Vår “flyt” går bare …

Die leise, feine Stimme Oktober 2017

  Liebe Freunde Shalom und Hag Samach, schöne Ferien! So tönte es in ganz Israel, dem Land der Bibel, während diesem Neujahr 5778, welches vom 21.-23. September 2017 gefeiert wurde, mit Schofar und Trompeten, und – nicht zu vergessen – mit Gebeten der Busse. Jom Kippur, der Versöhnungstag, war dieses Jahr für uns sehr speziell. Wir wurden nach Galiläa gerufen, um meiner lieben Freundin, Irene Bredlow, zu helfen. Sie brach sich bei einem Sturz die Hüfte, und wir durften ihr nach der OP helfen, bis sie Hilfe organisieren konnte. Irene und ich sind Sandkastenfreundinnen seit der Zeit 1960-1963 in Kanada. Wir sind hier, um ein Segen zu sein. «Was immer deine Hände zu tun finden, tu es mit all deiner Kraft…» Ja HERR! Vor Jahren sprach der Herr zu Jay und mir: «Während andere fasten, werdet ihr feiern, und wenn andere feiern, werden ihr fasten. Während sie weinen, werdet ihr lachen und wenn sie lachen, werdet ihr weinen.» Das ist so ziemlich genau die Beschreibung unserer Leben mit einem prophetischen Ruf. Unser Leben fliesst nicht …